دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، بهار 1387 
6. عفاف در رفتار

صفحه 112-133

فاطمه فرهادیان