دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، زمستان 1388 
4. معنویّت مسیحی

صفحه 130-160

حبیب الله ارزانی