دوره و شماره: دوره 7، شماره 23، بهار 1390، صفحه 1-250 
7. اخلاق انسان‌ها در فلسفه‌ی نیچه

صفحه 203-236

محمد جواد صافیان؛ سمیه ملکی