دوره و شماره: دوره 7، شماره 25، پاییز 1390 
4. توجیه گزاره‌های اخلاقی

صفحه 89-124

سمیه ملکی؛ اکرم نوری زاده