دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، زمستان 1391 
5. اخلاق در قیام عاشورا

صفحه 119-142

عباسعلی محمدی؛ صابر اداک