دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، پاییز 1392 
6. کاربرد توکّل در تحمل‌افزایی با تأکید بر مشکلات خانواده

صفحه 177-208

علی ملکوتی نیا؛ عبدالله عمادی؛ محمد تقی سبحانی نیا