دوره و شماره: دوره 15، شماره 36 - شماره پیاپی 58، زمستان 1398، صفحه 1-166 

مقاله پژوهشی

2. اخلاق مناظره علمی در سیره امام رضا (ع)

صفحه 11-39

وحید دهقانی فیروزآبادی؛ مهدی علیزاده