دوره و شماره: دوره 16، شماره 39 - شماره پیاپی 61، آذر 1399، صفحه 1-183