دوره و شماره: دوره 16، شماره 40 - شماره پیاپی 62، زمستان 1399، صفحه 1-241