نویسنده = ���������� ���������� �������� ��������
تقوا؛سرآمد اخلاق، درآمدی بر شناخت مفاهیم اخلاقی از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 5، شماره 15، خرداد 1388، صفحه 35-85

محمد صادق حسینی سرشت؛ امیر اشرافی


عوامل کسب یقین از دیدگاه قرآن و سنت

دوره 4، شماره 14.13، آذر 1387، صفحه 5-45

محمد صادق حسینی سرشت


جستاری در مفهوم شناسی«زیغ» از منظر قرآن و سنت

دوره 4، شماره 14.13، آذر 1387، صفحه 97-146

محمد صادق حسینی سرشت