نویسنده = ����������������������� ���������������� ������
مکتب اخلاقی ـ عرفانی تشیع

دوره 1، شماره 2.3، فروردین 1385، صفحه 140-187

علی کرباسی‏زاده اصفهانی