اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمد قطبی جشوقانی

رییس دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان؛ رییس میز تخصصی توسعه و تعمیق فرهنگ قرآن

g09131181354atgmail.com
0000-0002-0076-1075

سردبیر

اصغر هادی

هیئت علمی گروه اخلاق اجتماعی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

a.hadiatisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284

اعضای هیات تحریریه

سید حسن اسلامی اردکانی

استاد گروه آموزشی دین پژوهی و سردبیر فصلنامه پژوهشهای ادیانی

eslamisatrocketmail.com
0000-0003-1256-7189

مسعود آذربایجانی

فقه و اصول، روانشناسی، الهیات و معارف اسلامی دانشیار، گروه روانشناسی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران.

mazarbayejaniatrihu.ac.ir
0000-0002-6837-0230

مهدی علیزاده

رئیس پژوهشکده اخلاق و معنویت پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم

alizadeh111atgmail.com
0000-0003-4494-1016

محمدرضا سالاری فر

هیات علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

msalarifaratrihu.ac.ir
0000-0002-4423-3880

مهدی حبیب اللهی

عضوهیات علمی دانشگاه باقرالعلوم

habibolahiatgmail.com
0000-0002-8411-101X

اصغر هادی

عضو هیات علمی گروه اخلاق اجتماعی پژوهشگاه علوم وفرهنگی اسلامی

a.hadiatisca.ac.ir
0000-0002-9820-4284