تماس با ما

نشانی: اصفهان، خیابان آیت‌الله شمس آبادی، رو به روی ارگ جهان‌نما، کوچة سرلت، بن‌بست سهیل، ساختمان شمارة2

دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان، فصلنامة علمی ـ ترویجی اخلاق

تارنما: http://akhlagh.morsalat.ir           پست الکترونیک: akhlagh@dte.ir                

تلفن: (7651 داخلی)  4 ـ 32208001 (031)   دورنگار: 32208005 (031)                 کد پستی: 8146957571


CAPTCHA Image