بررسی تطبیقی نظریات کانت،آدامز و استاد مصباح در باب نسبت دین و اخلاق

نویسنده

چکیده

نسبت دین و اخلاق و این‌که آیا احکام اخلاقی از دین اخذ شده‌اند یا زیربنایی مستقل از دین دارند در طول تاریخ یکی از دغدغه‌های جدّی اندیشمندان محسوب شده و ثمرات قابل توجّهی بر آن مترتّب گردیده است، این مختصر در جهت تبیین رابطه بین دین و اخلاق از دیدگاه اسلام، نظریات اندیشمندانی چون سقراط، آدامز و کانت از عالم غرب و نظریّه‌ی عدلیه و استاد مصباح در عالم اسلام را بررسی نموده، و ضمن نقد نظریّه‌ی سقراط، آدامز و کانت، به تبیین نظریّه‌ی استاد مصباح به عنوان جامع‌ترین نظریّه در این باب پرداخته و آن‌ را مطابق با مبانی اسلام دانسته است. هم‌چنین نظریّه‌ی اخلاق سکولار نیز به طور مختصر تبیین شده و مورد نقد قرار گرفته است

کلیدواژه‌ها