صائب تبریزی و هنجارهای اخلاقی: بازنمایی اخلاق در عصر صفویه

نویسندگان

چکیده

چکیده
مقاله‌ی حاضر به بررسی جایگاه هنجارهای مهم اخلاقی در شعر صائب تبریزی می‌پردازد. در ادبیاتِ نظری تحقیق، ضمن بررسی وضعیت سیاسی و اجتماعی عصر صفویه و دوره‌ی زندگی صائب، بعضی از مکاتب اخلاقی کلاسیک که اندیشه‌های این شاعر بزرگ را تحت تأثیر قرار داده، معرفی شده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که صائب، ضمن بیان اندیشه‌های اخلاقی مختلف، نه تنها مشرب عرفانی خود را به مخاطب یادآوری می‌کند، بلکه نشان می‌دهد اندیشه‌های اخلاقی او در بعضی موارد متأثّر از دو مکتب اخلاقی رواقی و کلبی بوده است.

کلیدواژه‌ها