اوتانازی (قتل ترحّمی) از دیدگاه اسلام

نویسنده

چکیده

پیشرفت‌ها و مناسبات جدید و مختلف در دوران معاصر، به ویژه دهه‌های پایانی قرن بیستم، در موازات پیچیدگی‌های ایجاد شده، سؤالات جدید و چالش‌های فراوان و مهمّی را پیش روی اخلاق گشود که کاربردی کردن اخلاق را بیش از پیش طلب می‌کرد. تطبیق معیارهای اخلاقی و مهندسی و طراحی پاسخ‌های مناسب و درخور به موضوعات پیش آمده با توجّه به ماهیّت چالشی مباحث نوین اخلاقی، وظیفه‌ی مهم عالمان علم اخلاق و فیلسوفان اخلاق است.