تکلیف اخلاقی در کلام مَدْرسی مسلمانان

نویسنده

چکیده

این مقاله به تجزیه و تحلیل دو مفهومِ متضاد در حوزه‌ی فلسفه‌ی اخلاق که در کلام اسلامی- یعنی کلام معتزله و اشاعره‌ی قرن چهارم و پنجم- مطرح شده است می پردازد.
موضع معتزله درباره‌ی افعال انسانی، پیش از این به خوبی مورد مطالعه قرار گرفته است. از این‌رو، نویسنده پس از ارایه‌ی یک گزارش مختصر از آن، ادامه‌ی مقاله را به بررسی دیدگاه اشاعره در این خصوص، که کمتر مورد پژوهش قرار گرفته است، اختصاص می‌دهد.
نکته‌ی جالب توجّه در این مقاله، تحلیل‌های وی از دو مفهوم "کسب" و "خلق افعال انسان" توسط خداوند است که در کلام اشاعره مطرح شده است.