بازتاب مضامین اخلاقی کلام امام علی در شعر سعدی شیرازی

نویسندگان

چکیده

پژوهشگران در مقاله‌ی پیش‌رو، زیر نظر و راهنمایی استاد، دکتر سیّد مهدی نوریان، بر آن شدند با مراجعه به کتاب نفیس و ارزشمند نهج‌البلاغه‌ی امام علی و مجموعه‌ی اشعار شاعر توانای ادب پارسی، شیخ مصلح‌الدّین سعدی شیرازی و منابع معتبر و موثّق دیگر، مضامین اجتماعی و اخلاقی را درحوزه‌ی ادب تعلیمی بازبینی و بررسی کرده، حاصل پژوهش خودرا به محضر ادب دوستان تقدیم دارند. نخست، چهارده مضمون و موضوع غالباً اخلاقی، از قبیل قناعت و صرفه‌جویی، صدق و راستی، تواضع و فروتنی، پرهیز از حرص و طمع، اخلاق و پاکی و ...که در دو اثر گرانسنگ سعدی، بوستان و گلستان، نمودی چشمگیرتر دارند انتخاب شد و به روش تطبیقی، مضامین مربوط به آن در سخن امام علی ریشه‌یابی و استخراج و ذیل هر عنوان تدوین گردید.
حاصل این تلاش آمیزه‌ای است از سخنان گهربار امیر سخن علی و استاد سخن سعدی که امید است توانسته باشد قطره‌ای از دریای بیکران معارف نهج‌البلاغه را در شعر فارسی بشناساند و بشناسانند.
نـردبان آسمان است این کلام هرکــه از وی بر رود آید به بام

کلیدواژه‌ها