بنیاد اخلاق از نگاه قرآن‏

نویسنده

چکیده

پیشینه علم اخلاق، و سنجش ارزش رفتارهای آدمیان در حوزه انسان‏شناسی، همچون شناخت هستی، تاریخچه‏ای کهن دارد. اندیشمندان و پژوهشگران در معیار و میزان ارزش رفتارهای اخلاقی انسان، نظریه‏ها و فلسفه‏های مختلفی را ارائه کرده‏اند. آنان معرفت، فضیلت، عدالت، منعفت، لذت و ... را معیار و ملاک‏های ارزیابی خوب و بد رفتارهای اخلاقی دانسته‏اند. در این میان، ادیان آسمانی نیز، براساس تعریفی که از جهان و انسان داشته‏اند، ملاک و میزان خوب و بد رفتارهای اخلاقی انسان را الهی دانسته‏اند.
این پژوهش با اشاره به نظریه‏ها و فلسفه‏های موجود، به تبیین بنیاد اخلاق در قرآن پرداخته، میزان ارزش فعل اخلاقی را از نگاه قرآن، به اندازه انعکاس، بازتاب و تعّین اخلاق الهی دانسته است، از این‏رو تمام گزاره‏های قرآن را به هم پیوسته و ناظر به هم، در یک شبکه بسیار پیچیده و منسجم می‏شناسد و فلسفه اخلاق را در قرآن، بر نظام توحید استوار می‏سازد

کلیدواژه‌ها