ویژگی‏های اخلاقی و معنوی آیت اللّه‏ حاج آقا رحیم ارباب قدس‏سره