تقوا؛سرآمد اخلاق، درآمدی بر شناخت مفاهیم اخلاقی از دیدگاه قرآن و سنت

نویسندگان

چکیده

تقوا ورع و پرهیز از حرام های خدا و اجتناب از ارتکاب معاصی است.در آیات قرآن تقوا به معنای محافظت از خود از چیزهایی است که باعث ضرر و زیان است. تقوا در پی عمل به دستورات خدا و عبادت (بندگی) او ایجاد می شود و امری مشکک (ذومراتب)است.تقوا سرآمد فضایل اخلاقی، وصیت خدا و اهل بیت علیهم السلام، بالاترین کرامت، بهترین پوشش، محکم ترین عزت، والاترین فضیلت و بهترین توشه برای آخرت است. در آیات قرآن متعلق تقوا خداوند، آتش جهنم و بیت المال مسلمین است. مخاطب تقوا گاه عام و گاه خاص است.تقوا در زبان قرآن و سنت با مفاهیم ایمان، سکینه، اطاعت و ورع مرادف است.برخی از مفاهیم مقابل تقوا در زبان قرآن و سنت عبارتند ازفجور، غوایت و طغیان. ثمره ین جستار مفهوم شناسی علمی و روشمند تقوا است.
مفاهیم اخلاقی، تقوا، ایمان، قرآن و سنت، مفاهیم مرادف تقوا، مفاهیم مقابل تقوا.

کلیدواژه‌ها