نقش انسان‌شناسی در اخلاق از دیدگاه علامه‌طباطبایی

نویسنده

چکیده

نقش انسان‌شناسی در اخلاق از دیدگاه علامه‌طباطبایی
رحیم دهقان سیمکانی

چکیده
ارزشمند‌بودنِ عمل به‌لحاظ اخلاقی در اندیشۀ علامه، منوط به شرایطی است که برخی از آن‌ها مربوط به فعل و برخی مربوط به فاعل است و درمجموع، از آن‌ها می‌توان به حُسن فعلی و حُسن فاعلی تعبیر کرد. از جمله شرایط مربوط به فاعل می‌توان به عاقل و عالم‌بودن، مختار‌بودن، انگیزۀ الهی داشتن، قدرت، آگاهی و درک اخلاقی داشتن اشاره کرد؛ لذا فاعل در صورتی در قبال اعمال غیراخلاقیِ خود مسئولیت خواهد داشت که از این شرایط برخوردار باشد. علامه‌طباطبایی با توجه ‌به این شرایط، نقش درخورتوجهی برای خصوصیات انسان در اخلاق قائل است. این نوشتار بر آن است تا ضمن تبیین شرایط اخلاقی‌بودن عملی، دیدگاه علامه را نیز در این زمینه مطرح کند. این مقاله با روش توصیفی‌تحلیلی تدوین شده و در بعضی مواقع، از آیات و روایات صرفاً به‌عنوان مؤید بهره برده است.

واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ها