نسخه قرآن حکیم برای درمان تفاخر

نویسنده

دانشگاه قم

چکیده

نسخه قرآن حکیم برای درمان تفاخر
علیرضا کوهی


چکیده
تفاخر یکی از بیماری‌های روانی و رذایل اخلاقی است که انسان امروز، برخلاف پیشرفت‌های مادی چشمگیر، بیش از گذشته به آن مبتلا شده است. از ابتدا که انسان احساس کرد چیزی دارد که دیگری ندارد و لذا احساس برتری کرد، صفت تفاخر در او به وجود آمد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی انجام شده و در آن از قرآن کریم، تفسیرهای قرآن و کتاب‌های حدیث و اخلاق استفاده شده است. درمان تفاخر مقدماتی دارد. نسخۀ قرآنی تفاخر در دو بخش فردی و اجتماعی دسته‌بندی می‌شود. در نسخۀ فردی می‌توان به مطالبی چون ایمان به معاد، اندیشه در حساب ‌و ‌کتاب قیامت، یادآوری قدرت الهی و ضعف خویش، همچنین اندیشه در منشأ پیدایش خود اشاره کرد و نسخۀ اجتماعی آن شامل احسان به دیگران و تفکر در سرگذشت نیاکان است. این نوشتار درپی بررسی مفهوم‌شناسی تفاخر و ارائۀ نسخۀ قرآنی درمان آن است.
واژه‌های کلیدی
قرآن حکیم، تفاخر، نسخۀ تفاخر، درمان فردی و درمان اجتماعی.

کلیدواژه‌ها