عوامل تربیتی آسیب‌زا بر نگرش و عملکرد دینی انسان به روایت امام علی و ژان ژاک روسو

نویسندگان

1 اموزش و پرورش

2 پژوهشکده دانشکده علوم انسانی

چکیده

عوامل تربیتی آسیب‌زا بر نگرش و عملکرد دینی انسان
به روایت امام علی و ژان ژاک روسو
بخشعلی قنبری
طاهره ندیمی تهرانی

چکیده
در این مقاله، ابتدا علت تغییر نگرش و عملکرد دینی افراد بررسی شده و هرکدام از این علل که در آراء ژان ژاک روسو دیده می‌شود با اندیشه‌ها و دیدگاه‌های امام علی به روش اُتو مقایسه می‌گردد و را‌ه‌های برون‌رفت از این آسیب‌ها ارائه خواهد شد. این تحقیق نشان داد که در هر دو دیدگاه بی‌توجهی به مراحل مختلف رشد در امر آموزش و تربیت، تضاد قول و فعل، تشویق و تنبیه نامناسب، اکراه و اجبار، افراط و تفریط و نداشتن رابطۀ صمیمانه بین مربی، خانواده و متربی از مهمترین علل دین‌گریزی افراد است. در بعضی زمینه‌ها و نوع عملکرد، دو دیدگاه با هم تفاوت‌هایی دارند؛ ولی شباهت‌های زیاد بین دو دیدگاه نشانگر این است که آنچه امروزه فلاسفه براساس آراء روسو، علوم تربیتی جدید خود را بر آن بنا نهاده‌اند، حضرت علی در 14 قرن گذشته به‌صورت بسیار وسیع‌تر بیان کرده‌اند و از آن زمان تاکنون در بین اندیشمندان اسلامی مبنای اصول تربیتی بوده و راه تربیت را برای عموم هموار کرده است.

واژه‌های کلیدی
امام علی، ژان ژآک روسو، مربی، متربی، تربیت، دین.

کلیدواژه‌ها