شیوه‌های تثبیت ارزش‌های اخلاقی در قرآن

نویسنده

چکیده

شیوه‌های تثبیت ارزش‌های اخلاقی در قرآن
حسنعلی بختیار نصرآبادی
مریم بیات 

چکیده
تعالیم دین اسلام به سعادت بشر در تمام شئون زندگی اهمیّت می‌دهد؛ لذا بر معرفی ارزش‌ها و در جهت ارتقای معیارهای انسانی و اخلاقی تلاش نموده است. در همین راستا، قرآن کریم نیز به‌عنوان مهمّ‌ترین منبع هدایت بشر با توجه به ابعاد گوناگون حیات انسان، او را در زندگی فردی، اجتماعی، مادی و معنوی راهبری نموده و در این جهت، یکی از مهمّ‌ترین وظایف انبیاء، دعوت به ارزش‌های اخلاقی و تثبیت آنهاست که هدف اصلی این مقاله بیان شیوه‌های تثبیت ارزش‌های اخلاقی در قرآن است که محقق به شیوه تحلیلی- استنباطی به معرفی آن‌ها پرداخته است. نتایج نشان می‌دهد که از شیوه‌هایی نظیر رویارویی با نتایج اعمال، بشارت و انذار و موعظه و... برای تثبیت ارزش‌های اخلاقی می‌توان بهره برد؛ زیرا که وجه تفضیل انسان نسبت به سایر موجودات، بهره‌گیری از قوۀ تعقل برای بهره‌مندی از ارزش‌های اخلاقی و انسانی است و تقوا، تخلق به ارزش‌های اخلاقی است.

واژه‌های کلیدی
قرآن، ارزش‌های اخلاقی، اعتدال، موعظه، بشارت، انذار.

کلیدواژه‌ها