راه هموار اخلاق دینی

نویسنده

دفتر تبلیغات

چکیده

راه هموار اخلاق دینی
(نقد مقاله «آیا اخلاق دینی امکان دارد؟»)
اصغر هادی

چکیده
در مقاله حاضر به نقد و بررسی چالش‌هایی پرداخته می‌شود که در مقاله‌ای با عنوان «آیا اخلاق دینی ممکن است؟» بر سر راه اخلاق دینی قرار داده شده است با این بیان که گذر از دین به اخلاق، آسان و بدیهی و سرراست نیست. نویسنده مقاله یادشده پس از بیان مقدمه‌ای نسبتاً طولانی، شواهد شش‌گانه‌ای زیر را در ناهمواری راه گذار دین به اخلاق بیان کرده است. شواهد یادشده عبارتند از: 1. مسئلۀ وجود خدا؛ 2. مسئلۀ حضور خدا؛ 3. مسئلۀ افعال خدا و موضوعیّت تکلیف الهی؛ 4. مسئلۀ صفات خدا (اخلاقی‌بودن خدا)؛ 5. مسئلۀ قدرت خدا و تقدیر الهی؛ 6. مسئلۀ بازگشت به سوی خدا و حساب پس‌دادن به او. نگارنده در این مقاله پس از بررسی مقدمه به نقد و بررسی شواهد شش‌گانه می‌پردازد.

واژه‌های کلیدی
اخلاق دینی، اخلاق غیردینی، اخلاق سکولار، رابطه دین و اخلاق، فلسفه اخلاق.

کلیدواژه‌ها