کاربرد اخلاق اسلامی در مشاوره زناشویی

نویسندگان

چکیده

چکیده
این تحقیق به بررسی جایگاه آموزه‌های اخلاق اسلامی در مشاوره زناشویی می‌پردازد. تمایز اخلاق از سایر آموزه‌های اسلامی، ساختار توصیه‌های اخلاقی و روش استفاده از آن‌ها در مشاوره در این تحقیق بیان می‌شود. برداشت توصیه‌ها از متون اسلامی با روش اجتهاد دانش اسلامی است که براساس تحلیل محتوای متون اسلامی صورت می‌گیرد. براساس نتایج این تحقیق، توصیه‌های اخلاق اسلامی در سه محور روابط کلامی با همسر (صداقت، احترام، سپاسگزاری، ملایمت، پرهیز از موانع گفتگوی مؤثر و شنونده خوب بودن)، صفات غیرکلامی مرتبط با همسر (حُسن خلق، مدارا، بخشش، توافق، تفاهم، سعه صدر مالی و امانت‌داری) و صفات متمرکز بر خود (عدالت، صبر، مراقبت و حسابرسی از خویش، تمرکز بر اصلاح خود و اهتمام به خویشتن) قرار می‌گیرد. روش استفاده از اخلاق اسلامی در مشاوره نیز در ضمن پرسش‌های سقراطی، آموزش کوتاه در جلسات، ارائه الگوی عملی اخلاق از سوی مشاور و دادن تکالیف برای بیرون جلسه بیان شده است.

کلیدواژه‌ها