نقش نظام سلطه در تغییر هنجارهای اخلاقی خانواده

نویسنده

چکیده

کوشش‌های روانشناختانه و جامعه‌شناختانه نظام سلطه در هنجارزدایی اخلاقی از خانواده‌های اسلامی، مسئله‌ای است که توجه به آن در بهبود اخلاقی خانواده و جلوگیری از فروپاشی و حذف خانواده به‌ویژه در جامعه ایران که داعیه‌دار ارزش‌های اخلاقیست، تأثیرگذار است. خانواده از آن جهت در زمره اهداف نظام سلطه قرار گرفته است که با وجود آن بر اساس مؤلفه‌های تأکیدشده در نظام اخلاقی اسلام، دست‌یابی آنان به دیگر اهداف سیاسی و اقتصادی ناممکن می‌نماید. در نگاه آنان، خانواده چنان قلعه‌ای است که اگر فتح شود، فتح دیگر قلعه‌ها و سنگرهای مدنظر به سهولت می‌انجامد. در این بین روابط زوجین که اوّلین عناصر در شکل‌گیری خانواده هستند، بسیار اهمیّت دارد. روابط قبل از ازدواج، حین ازدواج و پس از ازدواج از جمله اهدافی است که با تخریب و تهی‌کردن آن‌ها از مفاهیم اخلاقی و هنجارهای اسلامی، خیمه خانواده متزلزل و به ویرانی می‌انجامد.

کلیدواژه‌ها