همراهی اثربخش ایمان و عمل صالح(با تکیه بر المیزان)

نویسندگان

چکیده

چکیده
در بسیاری از آیات کلام‌اللّه مجید، "عمل صالح" که از فضیلت‌های اخلاقی است، در کنار "ایمان به خدا" که شرط پذیرش اعمال است، به کار رفته است. بررسی فراوانیِ ترکیب ایمان و عمل صالح در قرآن و کیفیت قرارگیری این آیات در کنار یکدیگر، هم‌چنین ثمرات حاصل از این تلفیق، نتایج ارزشمندی را در پی خواهد داشت. در میان آیات هفتادگانه قرآن که ایمان و عمل صالح در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند، ایمان و عمل اهل کتاب، مصادیق اعمال صالح و مراتب مؤمنانِ صالح از دیگر موضوعاتی است که در آیات مدنظر، پرداخته شده است. مسئله اصلی پژوهش حاضر، پرداختن به ثمرات تلفیق ایمان و عمل صالح و جایگاه ایمان در پذیرش عمل از جانب خداوند است.
پژوهش پیش رو، از آن جهت که قرآن تمام انسان‌ها به جز مؤمنان صالح را در خسران می‌بیند، از اهمیّت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا براساس کلام‌اللّه مجید تنها عمل صالحی که با ایمان همنشین باشد، مورد پذیرش است و عمل بدون ایمان و هم‌چنین ایمان بدون عمل نه تنها مورد پذیرش خداوند نیست؛ بلکه عذاب دنیوی و اخروی را نیز در پی خواهد داشت. تفسیر مرجع در این پژوهش، تفسیر المیزان از علامه طباطبایی بوده و روش تحقیق نیز کتابخانه‌ای، اسنادی است.

واژه‌های کلیدی

کلیدواژه‌ها