شاخص‌های همسانی اخلاقی در ازدواج

نویسنده

چکیده

چکیده
موضوع این مقاله، شاخص‌هایی است که با آن‌ها می‌توان همسانی اخلاقی زوجین را احراز نمود. تعریف همسانی اخلاقی، جایگاه آن در روایات و شاخص‌هایی که باید در زوج و زوجه وجود داشته باشد، در این نوشتار بررسی شده است. در پی این بررسی، همسانی اخلاقی، به عنوان «یکسانی زوجین در دارا بودن ارزش‌های اخلاقی همسان و ویژگی‌های اخلاقی مربوط به جنس و نقش خود در زندگی مشترک»، در نظر گرفته می‌شود.
مقاله، مبتنی بر روش مطالعه توصیفی و تحلیلیِ روایات انتخاب همسر، حقوق زوجین و معرفی زنان و مردان نیک، به این نتیجه رسیده است که برای انتخاب زوج و تشخیص همسانی اخلاقی در خواستگار باید به دو معیار کلی «عقل» و «تقوا» و چهار شاخص کلی «حُسن خلق»، «مروّت»، «عدم فسق» و «خوش‌باطنی» توجه نمود. شاخص حُسن خلق دارای چهار شاخص جزئی‌تر یعنی مدارا و رفق، بخشش و گذشت، مهربانی و تواضع است. هم‌چنین شاخص مروّت، شاخص‌های عفاف، تعهد مالی و ناموسی به همسر، سخاوت و حُسن اخلاق در مواجهات اجتماعی را در بر می‌گیرد. از میان فسق‌های ظاهری نیز بیشتر بر روی شرب خمر تأکید شده و منظور از خوش‌باطنی، شاخص صدق است. بنابراین، در همسانی اخلاقی زوج، دو معیار کلی، چهار شاخص کلی و نُه شاخص جزئی دخالت دارد.

کلیدواژه‌ها