پاک‌زیستی در دوران تجرد

نویسنده

چکیده

چکیده
دوران مجردی، بخش جدایی‌ناپذیر زندگی هر جوانی است که بیشتر با ازدواج پایان می‌یابد و وارد مرحله جدیدی می‌گردد. پاک‌زیستی مهم‌ترین وظیفه اخلاقی در دوران تجرد است و نقشی اساسی در سیر معنوی یک جوان به سوی خدا دارد. تبیین پاک‌زیستی و چیستی و چرایی و ویژگی‌های اخلاقی آن از دیدگاه فرهنگ دینی هدف مقاله حاضر است. از دیدگاه دینی، پاک‌زیستی با بار معنایی ویژه، صفات اخلاقی بسیاری را به همراه دارد و از سوی دیگر رذائل اخلاقی زیادی را برنمی‌تابد. اهمیت پاک‌زیستی تا آن جاست که بدون آن حرکت در مسیر کمال و سعادت انسانی امکان‌پذیر نیست. تبیین ویژگی‌های اخلاقی پاک‌زیستی، معلوم می‌سازد بسیاری از روابط جنسی و عاطفی میان دختران و پسران، که در جامعه فعلی ما وجود دارد، با چالش مواجه است.
این مقاله در سه بخش، مفهوم‌شناسی پاک‌زیستی، ارزشمندی معنوی و اخلاقی پاک‌زیستی و ویژگی‌های اخلاقی پاک‌زیستی، به تبیین مسئله می‌پردازد.

کلیدواژه‌ها