چیستی محبت متقابل خداوند و انسان

نویسندگان

چکیده

چیستی محبت متقابل خداوند و انسان
دکتر مهدی اکبرنژاد
حسین رستمی

چکیده
محبت که می‌توان وجود آن را امری وجدانی دانست، برگرفته از شناخت و فرع بر آن است. مادامی که شناخت نباشد، محبتی نیز متصور نیست. به‌ یقین محبت به خدای‌تعالی و دوستی خداوند با انسان که ارزشمندترین و متعالی‌ترین نوع از محبت است، بر همین اصل مبتنی است. جایگاه این دوستی تا بدانجاست که غایت کمال بنده تلقی می‌شود. در پژوهش پیش‌رو به معنای محبت، واکاوی حقیقت حب و بغض خداوند به بندگان خود، محبت در قرآن و اقسام و اسباب آن، نشانههای محبت انسان به خداوند متعال و موانع این محبت توجه شده است. روش این پژوهش، روشی تحلیلی‌توصیفی است و با استفاده از ابزار کتابخانهای انجام شده است.

واژه‌های کلیدی
خداوند، انسان، قرآن کریم، عشق، محبت و دوستی.

کلیدواژه‌ها