سیاست اخلاقی در سیره امام رضا7

نویسندگان

چکیده

سیاست اخلاقی در سیره امام رضا7
محمدرضا نقیه*
علیرضا ناجی**

چکیده
دین اسلام به‌عنوان آخرین دین الهی و پیامبر اسلام9به‌عنوان رسول خاتم و همچنین ائمه طاهرین:، در جهت ایجاد ثبات روابط اجتماعی، جایگاه رفیعی را برای اخلاق قائل شده‌اند. امام رضا7 نیز با تلفیق دو مقولۀ مهم از حیات اجتماعی، یعنی اخلاق و سیاست، تصویر روشنی از ضرورت به‌کارگیری روش‌های مبتنی بر اخلاق به‌ویژه در حیطۀ رهبری جامعۀ مسلمین در قدرت سیاسی ارائه کرده‌اند.
در این مقاله، این نوع نگرش به قدرت سیاسی، تعبیر به سیاست اخلاقی شده و تلاش شده تا مهم‌ترین مؤلفه‌ها و شاخص‌های این نگرش از دیدگاه حضرت رضا 7 بحث و بررسی‌ شود.
واژه‌های کلیدی
اخلاق، سیاست، سیاست اخلاقی، امام رضا7.

کلیدواژه‌ها