مختصات حکمت عملی درمنظومۀ اندیشۀ غزالی

نویسنده

چکیده

مختصات حکمت عملی درمنظومۀ اندیشۀ غزالی
سیدرحمان مرتضوی

چکیده
حکمت عملی غزالی، براساس«علم دین» وی و مبتنی بر تفسیر خاص عرفانی او از شریعت، شکل می‌گیرد. غزالی با طرح‌افکنی این حکمت عملی می‌کوشد، انحطاط موجود در جامعۀ خویش را درمان کند و سازوکارهایی برای تعالی اخلاق فردی، تدبیر منزل و سیاست مدینه بیابد. این نوشتار کوششی برای روشن‌کردن خطوط اصلی نگاه غزالی به حکمت عملی و شاخه‌های آن خواهد بود.

واژه‌های کلیدی
غزالی، عرفان، علم دین، حکمت عملی، اخلاق فردی، تدبیر منزل، سیاست مدینه.

کلیدواژه‌ها