درآمدی بر اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از نگارش این مقاله، مروری اجمالی بر اخلاق و اصول تربیت اخلاقی از منظر ملا احمد نراقی است. در پژوهش حاضر که با بهره‌گیری از رویکرد کیفی و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده، پس از بازبینی منابع قابل دسترسی، اصول تربیت اخلاقی بر اساس اندیشه های اخلاقی ایشان استنباط شده است. نتایج بدست آمده بدین قرار است که برای تفهیم اخلاق، بررسی ها حول این محورها صورت گرفت: اخلاق و فایده و برتری آن بر سایر علوم، وجوب عینی علم اخلاق، اخلاق و شرافت فضایل اخلاقی و کیفیت اکتساب آنها، شباهت علم اخلاق به علم طب، تهذیب اخلاق و ثمره آن، تاثیر شناختن نفس در تهذیب اخلاق، مقدمات تزکیه نفس و دست یافتن به فضایل اخلاقی و حفظ تعادل اخلاق حمیده. و سرانجام اصول بدست آمده در تربیت اخلاقی به قرار ذیل می باشد: اصل خودشناسی، اعتدال، تناسب برنامه های تربیتی با مراحل تکاملی، ایجاد شرایط مناسب، عمل به دانسته ها، توجه به دوگانگی وجود، نظارت و مراقبه، اصل هماهنگی اعمال با عقل و شرع، اصل هدایت و راهنمایی و در نهایت اصل توجه به تفاوت های فردی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Introduction to principle of moral education in Narraqi view

نویسنده [English]

  • kamal nosrati heshi
چکیده [English]

the purpose of this paper is scanning on moral and the principle of moral education in Narraqi view. In present study that have been conducted by utilizing qualitative approach and description- analysis, after reviewing available resources, the principle of moral education has been conducted on the base of his morality thoughts. Results show that to understand moral, investigations have carried around these subjects: moral and its utility and its priority over other science objective incumbency of moral science and moral virtue honor and qualitative of obtaining them. The similarity of moral science to medicine, refinement moral and its benefit, the effect of self- cognation in refinement moral, the primary of self- refinement and obtaining to moral virtues and moral moderation. And in finally the obtained principles in moral education are following: self- cognation, moderation, the proportion of plans with revolution, creating suite situation, practice knowledge, attention to dichotomy of entity, supervision, the principle of coordination of practice with wisdom and Sharia, the principle of guidance and finally the principle of attention to individual differences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Narraqi moral- the principle of moral education