تحقق جامعه عزت‌مدار؛ تجلّی نظام تربیت کریمانه

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

چکیده
شکوه تمدن اسلامی‌ در گرو احساس کرامت نفس و عزت فرد در جامعه است که در پرتو توانمندی‌ها، داشته‌ها و ارزش‌های اسلامی تجلّی می‌یابد. رشد و تثبیت این باور، حاصل عملکرد تعلیم و تربیت در این عرصه و جایگاه آن در برنامه‌های تربیتی است.
پژوهش پیش رو با رویکرد کیفی و روش پژوهش استنتاجی (الگوی بازسازی فرانکنا) به این راهبرد تربیتی و ساختار آن در آموزه‌های دینی پرداخته است. بر این پایه، ضمن بررسی مفهوم کرامت و جایگاه و ضرورت آن در انسان‌شناسی اسلامی، نخست به تبیین پیامدهای کرامت نفس به‌عنوان یک روش تربیتی پرداخته و سپس شیوه‌های ظهور و تقویت آن در نظام تربیتی اجتماعی را بیان کرده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد تربیت کریمانه، شیوه خاص ارتباطی بین مربی و متربّی در انسان‌شناسی اسلامی است و در نظام‌های حقوقی، اخلاقی و اجتماعی نیز از عوامل مهم‌ و مؤثر قلمداد می‌گردد. ضرورت انجام رسالت تعلیم و تربیت در نظام اجتماعی از یک سو و تمایل ذاتی و فطری به کسب کرامت و احساس ارزشمندی افراد از سوی دیگر، تعلیم و تربیت را به این روش تربیتی خاص سوق می‌دهد؛ روشی که می‌تواند روح عزت‌مندی را در متربّی بیدار و استمرار آن را تضمین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Realization the Society bound to human dignity With given the esteem in education

نویسندگان [English]

  • zohre mottaghi
  • mohamad najafi
  • kamal nosraty hashi
چکیده [English]

Glorious Islamic civilization depends on a sense of dignity and self -esteem in the society due to their ability to take and Islamic values finds expression , belief Vrshdvtsbyt throughput performance in the field of education and training programs are in place .
This qualitative study with inductive research method ( pattern Frankna reconstruction ) is done. Therefore, it is necessary to evaluate the status and dignity of anthropology , to explain the consequences of self- dignity as a pedagogical approach focuses on emerging practices and strengthen the educational system then examines the social . The results show that boosting self-esteem training with the particular method of communication between the coach and Mtrby Islamic anthropology from the most important factors in the legal systems of moral and social as - messengership education , and the necessity of the social system hand, and the tendency to one innate dignity and self-worth to acquire the other hand, this approach to education and special education ‌ leads to the Great Spirit will awaken in the learner

کلیدواژه‌ها [English]

  • Confidence
  • Valuable to society
  • Train respectfully
  • Islamic educational system