ارزیابی تنبیه بدنی کودکان با معیارهای اخلاق اسلامی

نویسندگان

چکیده

باسمه تعالی ارزیابی اخلاقی تنبیه بدنی کودکان با معیارهای اخلاق اسلامی محمد جواد فلاح سمیه سادات حجازی نسب ازجمله مسائل مهم والبته ضروری که می توان در خانواده آن را پی گیری نمود ارزیابی اخلاقی تنبیه بدنی کودکان است.بر اساس معیار های اخلاق اسلامی ودر مقایسه با نگرش روانشناسان ودیدگاه های رقیب که همواره از تنبیه تحذیر نموده وآن را امری غیر اخلاقی ومخالف اصول وموازین تربیتی می دانند- هرچند دیدگاههایی هم با آن موافقند- تنبیه در برخی مواقع نادر وجهت تربیت اخلاقی کودک توصیه وتجویز شده است.البته اصل در نظام تربیتی اسلام تکریم وتشویق است ولی در مواردی که تنبیه براساس شرایط وضوابط تعریف شده ای کارگشاست از این شیوه تربیتی استفاده می گردد.این روش در نظام اخلاقی اسلام ودیدگاه های رقیب مواجه با چالشها وتعارضاتی است که مبتنی بر اصول ،قواعد ومعیارهای اخلاق اسلامی قابل توجیه وتبیین است.توجه به اقسام روش های تربیتی ،بررسی معنای تنبیه بویژه در تعالیم اخلاقی،فقهی وحقوقی اسلام ،اقسام تنبیه ومقایسه آن با دیگر روشهای تربیتی ونیزتحلیل دیدگاه های رقیب بویژه روانشناسان در این مسئله ،ما را به دیدگاه مذکور مدد می رساند. تربیت اخلاقی، اخلاق خانواده، اقسام تنبیه، تنبیه بدنی،تربیت فرزند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Children Corporal Punishment from the Perspective of Islamic Ethics

چکیده [English]

Evaluation of Children Corporal Punishment from the Perspective of Islamic Ethics
Muhammad Javad Falah
Somayeh Hejazi Nasb

Abstract
There are various ways to train children among which the corporal punishment has been suggested as the last resort. In this paper, based on the proposition and content analysis of religious texts, especially narratives from the Infallibles (peace be upon them) the subject of corporal punishment and its different forms are discussed and then we express the Islamic ethical view regarding the permissibility of corporal punishment. In addition, the approaches taken by western scientists and psychologists will also be discussed.
Based on the findings of this research, some ethical principles such as the principle of human dignity and reverence and the principle of love and affection along with explicit prohibitions against child abuse can be some of the evidences against corporal punishment. Yet, corporal punishment for the purpose of training, under specific circumstances, has been verified by Islam. The challenges and conflicts which will arise as a result of this verdict, such as the violation of human dignity and self-respect and the inconsistency between this verdict and the jurisprudential principle of "La Zarar" (the principle which says no religious verdict should be harmful for a third party) are all justified and Islamic ethics is to respond to them.

Keywords
Islamic Ethics, Applied Ethics, Training Method, Children Corporal Punishment, Ethicality of Punishment.