درآمدی بر اخلاق عرفانی در اندیشه های تربیتی علامه محمد تقی جعفری

چکیده

اخلاق عارفانه ،اخلاقی است که عرفاء و متصوفه مروج آن بوده اند و محور آن، مبارزه و مجاهده با نفس است هدف این مکتب اخلاقی ، تربیت انسان کامل است. انسان کامل که عصاره خلقت و جامع جمیع نشآت وجود و غایت آفرینش ما سوا است. علامه جعفری از جمله کسانی است که در طرح مباحث اخلاقی دارای رویکرد عرفانی می باشد ولی دراین جا سعی شده است که به چهره اخلاق عرفانی ایشان توجه شود که توجه به اخلاق یکی ازمولفه هایی می باشد که سبک زندگی را هدایت می کندو به سرمنزل مقصود می رساند تا اخلاق نباشد قدم از قدم نمی توانیم برداریم بدین شناخت دلالت های تربیتی دیدگاه وی مبادرت نماییم.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی، به بررسی اخلاق عرفانی در اندیشه تربیتی علامه محمدتقی جعفری پرداخته است. . براین اساس می توان چنین نتیجه گیری نمود که عارف بدون اخلاق معنی ندارد و باید متصف به صفات اخلاقی مانند:یقظه وبیداری،بینایی دل ،معرفت نفس،تفکر،ابتهاج(فناء فی الله) وصال حق و... باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Allameh Jafari, Sufism, the mystical ethics

چکیده [English]

Ethics, spiritual, moral and Sufis Rfa’ promoters that have been and will focus on fighting and Mjahdh the goal of this school is very moral man is a complete training. All the extracts of human creation and the origin of all existence and the purpose of our creation is separate. Allameh Jafari, including those who have ethical design approach is mystical, but here we have tried Note that the figures given his mystical morality is the morality of life led Azmvlfh hive Srmnzl moral purpose would be to recognize the implications of this step can not take his views of education we can take. This research uses descriptive and analytical methods to evaluate the ethics of Educational Thought of Allama MT Jafari has mystical.Accordingly, we conclude that there is no mystic, no ethics and moral qualities should characterize such Yqzh Vbydary, vision, heart, self-knowledge, thinking, Ebtehaj (Fna’ fi Allah) and Tinker is right.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Allameh Jafari
  • Sufism
  • the mystical ethics