انسان مسلمان به منزله نماد شهری

نویسندگان

چکیده

شهر های امروزی سرشار از نمادها و نشانه هاییست که گاه واجد معنای عمیق هستند و گاه عاری از هر گونه معناهای زیباشناسی می باشند. المان هایی که گاه می توانند هویت بخش باشند و از بستر تاریخ، فرهنگ و هنر یک سرزمین برخاسته باشند و المان هایی که فاقد هر گونه ویژگی های هویتی و فرهنگی هستند و حتی المان هایی که، روی ستیز با فرهنگ جامعه را دارند و با فرم ها و معانی خویش باعث استحاله فرهنگی افراد یک جامعه می باشند. پس بررسی و تحلیل نماد های شهری و نگاه موشکافانه و عمیق تر به آن، مسئله بسیار مهمی در طراحی شهر های امروزی است. در پژوهش های انجام شده درباره المان های شهری مطالب زیادی ارائه شده اما در این مقاله سعی بر این است تا از منظری دیگر به این موضوع نگاه شود و با مطالعات کتابخانه ای، مشاهدات میدانی و انجام مصاحبه های هدفمند این موضوع بررسی شود که خود انسان مسلمان می تواند یک نماد شهری بوده و به عنوان خلیفه الله جلوه و نمود جمال و کمال خداوندی باشد و با اعمال و کردار خود بر شهروندان و استفاده کنندگان از محیط تاثیر بگذارد .اهمیت بررسی این موضوع که انسان می تواند یک نماد شهری باشد بحث تاثیر متقابل بین محیط و رفتار می باشد زیرا یک محیط واجد ویژگی های الهی می تواند بر رفتار مردم تاثیر بگذارد، رفتار الهی مردم نیز می تواند منجر به ایجاد یک محیط دارای ارزش های ماورائی باشد و ما حصل ادامه این تاثیر متقابل شهری سرشار از معانی عمیق الهی میباشد، شهری که سیمایی با هویت دارد. رفتار و ارتباط انسان با محیط به دو شکل صورت می پذیرد ارتباط کلامی و غیر کلامی. در این پژوهش ارتباط غیر کلامی مورد بررسی قرار می گیرد. نمونه موردی انتخاب شده سروان نیروی انتظامی محمد رضا هیکلی است که در حوزه فعالیت خود یعنی شهرستان همدان و تقاطع سعیدیه به واقع نمودی از یک انسان تاثیر گذار می باشد. در این نوشتار سعی بر این است تا موضوع نماد ها از زاویه دیگر بررسی شود .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Muslim man as a symbol of the city

نویسنده [English]

  • hadi chahardoly
چکیده [English]

Abstract:urbanꞌs symbols and symptoms are most effective elements that are present in urbans. this influence is result of their properties that can have deep effect on citizens. the peoples from old times used symbols for connect by other peoples. in ancient caves found signs that showed the people in ancient time used the symbols. symbols and symptoms are the best and the oldest and the most complex and most influential tools for detection the hidden issues in spiritual world. in our contry iran especially after of islam is used abstraction language. this language can effect on making symbols. in iran abolhasan sedighi and ali akbar sanaati and ali ghahari began to make the symbols and symtoms by contemporary forms.then from 1920, many peoples like parviz tanavoli and khaze tabatabaii and other by using of modernꞌs ways and technology and traditional elements began to make symbols and symtoms that have Iranian-islamic identity and word connect. in contemporary time create symbols by innovation and modernꞌs forms by warm colore and lighting in night. this symbols have special visual beauty but don’t have positive effect on urbans. the contemporary city are full of symbols and symtoms that sometimes have deep meanings but sometimes don’t have any aesthetic meanings.the symbols and symtoms that can give identity to the environment and derive from history and culture of a special region and the symbols and symtoms that don’t have any cultural properties and even symbols and symtoms that can harmed culture and by their forms and meanings can change the cultural features . when the patterns that use in urbans symbols adapted from non-divine thought and be in contrast with divineꞌs value can effect on environment and people behavior .according to this subject that this article is a qualitative research so a collection of subject gather from various sources as books, magazines, articles, internet and various research that are done about this subject. the other research about urbanꞌs symbols and symptoms often only were studied the made symbols, their type, their properties and structure and their effect in invironment and place and other peoples but in this article is looking to this subject from new direction that also the peoples can be a urbanꞌs symbols and can effect on other peoples and environments. the peoples as a urbanꞌs symbols adapted from muslemꞌs valuable opinions. the god in the holy quran has introduced peoples as his agent in earths. the religious sciences researchers studied holy quran and other sources specially baqaraꞌs 29 and 30 verse and proved this subjet that peoples are godꞌs agent in earth .in Islamic consolidated basis peoples can to be a display of godꞌs beauty. then they can be a symbols of god in earth. necessity of this research is interaction between peopleꞌs behavior and environment specially in islamꞌs culture. in researches and articles about interaction between peoples and environment has been observed that if environment has positive and valuable properties and display the divine value or non- divine value can effect on invironment and peopleꞌs behavior. in other side the peopleꞌs behavior have such properties can build a environment with divine properties. the result of this effect between peoples and environment is a city with positive properties. peoples and specially his behavior is one of subject that is discussed in this article. the peoples behavior and their relationship type with environment done in two ways. 1-verbal beahavior, 2-non-verbal behavior .in verbal behavior use a language as relationship element but non-verbal behavior use other ways to relationship with environment such as body language and fece movement (smile, frown,fear,…).in this article according to selected case use non-verbal behavior. this article have 2 main Hypothesis.The first part of article(peoples can be as a symbol) derived from theory subject. but for study about this subject that peoples as a urbans symbol can effect on environment is required direct observation and interviews to achieve this goal was selected mohamad reza heikali( a police force officer)that have especial behavior. to proved the second hypothesis, were studied the peoples traffic behavior . beside of direct observation performed many interviews by drivers that use this location. the result of direct observation was it that when he obsent in location people have a good traffic behavior and when drivers are near the junction they reduce speed and passing more accurately. most of derivers when passing from this place respect to him by hand movement and he respond to people. by interviews it was concluded that most people interested him and most of people admitted that have better traffic behavior when see him.between the interviews were dialing with people that were passenger. They were surprised by see these movements and the peoples who had come for second time to hamedan expressed that they have interest to meet him again.the result of this observation confirmed that peoples as urbanꞌs symbols can effect on environment and other peoples that use a special area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Landscape
  • Urban symbol
  • People
  • Non-verbal behavior