اخلاق و زبان تصویری

نویسنده

دانشگاه تبریز

چکیده

بحث از ماهیت و چیستی اخلاق در طول تاریخ فلسفه فراز و نشیب های بسیاری داشته و هر اندیشمندی با توجه به نظام فکری خویش جایگاهی به اخلاق داده است. ویتگنشتاین به عنوان بزرگ ترین و تأثیرگذارترین فیلسوف تحلیلی قرن بیستم در اندیشۀ متقدم خویش که حول محور زبان و تصویری بودن آن می گردد نگاهی بدیع به اخلاق دارد. این نگاه به اخلاق معلولِ نظریۀ ‌وی در باب زبان و معناست.
در این نوشتار بر آنیم تا با روشی تحلیلی و توجه به مبانی اندیشۀ ویتگنشتاین متقدم به جایگاه اخلاق در اندیشۀ وی پرداخته و نشان دهیم که چگونه با نگاه به زبان و همچنین تصویری لحاظ کردن آن می توان نگاهی دیگر به اخلاق داشت و در ادامه به نقد این دیدگاه خواهیم پرداخت.
حاصل مقاله آنکه با تصویری لحاظ کردنِ زبان، اخلاق در حوزۀ امور ناگفتنی قرار می گیرد و نمی توان آن را به زبان آورد و بیانی معنادار از آن ارائه کرد. این دیدگاه مورد نقد و چالش های جدی قرار دارد، بطوریکه تاب مقاومت در برابر این انتقادات را نداشته و ناچار رأی به ابطال آن خواهیم داد.

عنوان مقاله [English]

Ethics and pictural language

چکیده [English]

Abstract
Nature of philosophy is one of the most important and controversial discussions in history of philosophy. Early Wittgenstein as not only very great philosopher in the history but also the greatest philosopher in contemporary philosophy critic the traditional metaphysics and determinate the boundary of language. He assign language as a picture of the world then determinate extent of sense. He not only do not deny Ethics but also according to his thought believe it. Ethics is not similar to empricial world as well as the subject who involve with experience con not understand Ethics. It seem that Ethics belonge another domain and subject.
In this essay I will try to show possibility of Ethics in Wittgenateins view by consider his critical approach and his subsequent then critic it.