بررسی مکتب جئوکلاسیک در زمینه اقتصاد اخلاقی

نویسندگان

استاد دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه مازندران

چکیده

هدف تحقیق حاضر بررسی زمینه های اخلاقی در مکتب جئوکلاسیک می‌باشد.
موضوع اقتصاد اخلاقی از دهه 1990 بار دیگر در ادبیات علم اقتصاد مخصوصاً پس از بحران‌های دهه اول هزاره سوم مورد توجه قرار گرفته است. به طوری که برخی معتقدند که اقتصاد خود یک زیر مجموعه‌ای از اخلاق می‌باشد و علم اقتصاد بدون توجه به اخلاق بی معناست. از طرفی مکتب جئوکلاسیک تمرکز اصلی خود را بر روی زمین به عنوان مهمترین عامل تولید و شبیه مکتب فیزیوکرات‌ها در سیر اندیشه‌های اقتصادی عوامل طبیعی را مورد تاکید قرار داده است. به عبارت دیگر مکتب جئوکلاسیک ترکیبی از عقاید کلاسیک‌ها وفیزیوکرات‌ها بوده است، ولی نسبت به برخی از اصول این مکاتب انتقاد کرد. هنری جورج فیلسوف و تئوری پرداز قرن نوزدهم به عنوان بنیا‌نگذار این مکتب است. دراین راستا با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و روش توصیفی رابطه اخلاق و این مکتب مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج حاکی از آنست که مکتب جئوکلاسیک از مهم‌ترین مکاتبی است که به نقش اخلاق در اقتصاد بسیار تاکید شده است. علاوه بر این، مکتب جئوکلاسیک حتی جامعه‌ای را که نظام اقتصادی‌اش براساس اصول اخلاقی نباشد پایدار نمی‌داند. با وجود اینکه اقتصاددانان حرفه‌ای در آن زمان بر نظریه جدایی اقتصاد از اخلاق تاکید داشتند، هنری جورج متعقد بود که اخلاق عنصر تفکیک ناپذیر اقتصاد است و اقتصادی که مبانی اخلاقی نداشته باشد دیر یا زود از هم خواهد پاشید. از دیدگاه جئوکلاسیکها موضوعاتی از قبیل فقر، بیکاری، عدالت با تاکید بر مالیاتها وتوزیع درآمد و ثروث، بحران زیست محیطی از مواردی است که بدون توجه به مبانی اخلاقی علم اقتصاد قابل بحث و بررسی نمی‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Geo-classical School in Ethonomic

نویسنده [English]

  • Ahmad Jafari Samimi
چکیده [English]

The present research aimed to survey the aspects of ethics in Geo-classic school.
The subject of ethonomics has been considered from decade 1990 in the literature of economics, especially after the first decade crisis of the third millennium. As, some believe that economics, itself is a subset of ethics and the economics is meaningless regardless of ethics. In the one hand, the Geo-classic School mainly focuses on the earth as the most important factor and like as Physiocrats concentrates on the natural elements in surveying the economics thoughts. In the other hand, Geo-classic School has been combined from classics’ and Physiocrats’ ideas, but criticized about some principals of these schools. Philosophy and theorist in the century 19th, Henry George is as founder of this school. Along this, by using library resources and description method, the relation between ethics and this school was surveyed.
The results indicate that the Geo-classic School is the most important school focusing on the ethics role in economics. Additionally, Geo-classic School will not stable in a society that its economic system is not based on ethics. Despite that, the expert economists emphasized on theory of separating economic from ethics, Henry George believed that ethic is inseparable element of the economy and the economics that has no the ethnic base will collapse soon. From the Geo-classic point of view, topics such as poverty, unemployment, justice with emphasizing on taxes and distribution of income and wealth, the environment crisis are items that are not surveying and discussing regardless ethics of the economics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: ethic
  • Earth
  • tax