آسیب شناسی تربیت اخلاقی از منظر برنامه درسی پنهان (مورد پژوهش: دانشگاه کاشان)

نویسندگان

دانشگاه کاشان

چکیده

این پژوهش با هدف آسیب شناسی تربیت اخلاقی دا‌نشجویان دانشگاه کاشان از منظر برنامه درسی پنهان صورت پذیرفت. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی و جامعه آماری آن دانشجویان دانشگاه کاشان در سال 93-1392 می باشدکه تعداد 330 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد به شیوه تصادفی طبقه ای ا‌نتخاب گردیدند. داده های این پژوهش از طریق اجرای یک پرسش نامه محقق ساخته و4 سؤال باز پاسخ به شیوه مصاحبه جهت اجرای پژوهش به روش پدیدار شناسی جمع آوری گردید. پرسش نامه آسیب های تربیت اخلاقی براساس مؤلفه های فردی (شجاعت، صداقت، صبر، توکل و وجدان) و اجتماعی (احترام، امانت داری، وفاداری و حسن خلق) مورد بررسی قرار گرفت. روایی پرسشنامه به صورت محتوایی و سازه تأیید گردید. پایایی پرسش نامه از طریق ضریب آلفای کرانباخ 94/0 برآورد گردید. یافته های حاصل از این پژوهش نشان داد که رشد و پرورش فضائل اخلاقی و یا آسیب های اخلاقی و روی آوردن دانشجویان به ضد ارزش ها غالباً نتیجه برنامه دسی پنهان و غیر رسمی بوده است تا برنامه درسی رسمی وآشکار. در عین حال، نتایج این پژوهش نشان داد که بین تک تک مؤلفه های فردی و مؤلفه های اجتماعی تربیت اخلاقی رابطه وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The pathology of ethical education (research case: University of Kashan)

نویسندگان [English]

  • hamid rahimi
  • abbas shekari
  • mobina ghoraba
چکیده [English]

The purpose of this research was pathology of ethical education in students at University of Kashan on view of hidden curriculum. Research type was survey and statistical population of research included all students in 2012- 2013 academic year that by random stratified sampling method 330 were selected. To gather data, a made-researcher questionnaire on base 5 likert scales and a interview with 4 item were used.pathology of ethical education questionnaire was studied on base individual components (Courage, Integrity, wait, trust, moral sense) and social components (respect, , loyalty, good mood). Questionnaire constructive and content validity confirmed. Questionnaire reliability by Cronbach alpha coefficient was obtained equal to 0.94. Findings from this study showed that development of moral virtues or moral damages resulting program often counter value to students and non-official covertothe officialof curriculum. yet results the research showed that there are relationship between all of ethical education indevidual components and social components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pathology
  • Ethical education
  • Hidden curriculum