تاثیر اخلاق و وجدان کاری و هوش اخلاقی درمدیریت سازمان ها

نویسنده

چکیده

امروزه،سازمان‌هادرگیرمسئله‌ای به نام معمای اخلاقی‌اندوبایدکارهای خلاف ودرست رامجدداًتعریف کنند. انسان‌هادربُعدفردی وشخصیتی دارای ویژگی‌های خاص اخلاقی‌اندکه پندار،گفتارورفتارشان راشکل می‌دهد. اماممکن است درسازمان،عواملی موجب شودکه پندار،گفتارورفتارمتفاوتی نشان دهندواین ویژگی‌هابرکارایی واثر‌بخشی سازمان تأثیربگذارد. اخلاقی بودن یانبودن رفتارهاوعملکردموجب بروزپیامدهای مثبت یامنفی درسازمان می‌گردد. مدیربایدازنظراخلاقی جوی سالم برای کارکنان درسازمان به وجودآورد،تاآنان بتوانندباتمام توان وبهره‌وری هرچه بیشترکارکنند. این امر،نیازمندوجودرهبری باهوش اخلاقی بالاست. هوش اخلاقی،توانایی درک درست ازخلاف،داشتن اعتقادات اخلاقی قوی وعمل به آنهاست تاکاردرست رادرست انجام داده واعمالش باارزش‌هاوعقایدش هماهنگ باشدوافزایش کارایی بارعایت اصول اخلاقی همراه شود. دراین مقاله ابتدادرمورداخلاق که تأثیربسزایی دررفتارکارکنان داردبحث گردیده،سپس وجدان کاری واصول هوش اخلاقی درمدیریت وسازمان بررسی ودرنهایت مراحل آموزش هوش اخلاقی وارتباط ونحوه بهره گیری ازآن‌درسازمان‌هاپیشنهادشده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The impact of management ethics and moral consciousness and intelligence agencies

نویسنده [English]

  • fereshteh nasirzadeh
چکیده [English]

Today, organizations involved in something called a moral dilemma and must do just the opposite and redefine their.Special features of the moral dimension of human individual possesses the kind thoughts, words and actions shape. But there may be organizations, causes the thoughts, words, show a different behavior These properties affect the efficiency and effectiveness of the organization.ethical behavior or not of the organization is positive or negative performance.consequences.Director must be a moral standpoint healthy atmosphere for the employees in the organization to create until they could all be more productivity.This will require leadership and high moral intelligence Moral intelligence is the ability to understand unlike, having strong moral convictions and act on them.Has done the right thing and actions are in harmony with the values ​​and beliefs And increase the efficiency of observing the moral principles. In this paper, the influence on the ethical behavior of employees has been discussed Then conscious and moral intelligence of Management and Organization Review, and ultimately moral intelligence training and communication within organizations and how enjoying it is proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • consciousness
  • Conscience
  • Moral
  • ethical intelligence
  • organization
  • management