تحلیلی بر تزکیه و تهذیب نفس در اندیشه تربیت اخلاقی امام‌خمینی

نویسندگان

چکیده

در دوران معاصر، آفت‌ها و نابهنجاری‌های اخلاقی به اوج خود رسیده است و همه‌روزه انواع رذیلت‌های اخلاقی به شکل‌های مختلف در گوشه و کنار گیتی اتفاق می‌افتد، پدیدۀ شوم و نامبارکی که می‌رود تا پایه‌های تمدن بشری را سست و لرزان نماید و تاروپود فرهنگ انسان و اخلاق را به اضمحلال کشاند. بر این اساس مسئلۀ تهذیب نفس و پرورش انسان‌های مهذب به‌عنوان نوعی راهکار در دستورکار قرار می‌گیرد.
با این ‌توصیف، مقالۀ حاضر درصدد است تا با به‌کارگیری اندیشه‌های حضرت‌امامدر زمینۀ تزکیه و تهذیب نفس، دلالت‌هایی برای تربیت اخلاقی ارائه دهد. روش تحقیق مقاله، کیفی و از نوع توصیفی‌تحلیلی است که در مرحلۀ نخست با مراجعه به آثار و تألیفات امام‌خمینیدر زمینۀ تهذیب نفس و حوزۀ تربیت اخلاقی، اندیشه‌‌های ایشان استخراج گردیده و سپس به تحلیل این اندیشه‌ها براساس مبنایی منطقی پرداخته شده است. نتایج به‌دست‌آمده از دیدگاه امام‌خمینی  نشان می‌دهد که: ایمان مبتنی بر اتکال به خدا و تقوای‌الهی همراه با هوشیاری و بصیرت، مسئولیت اجتماعی، تأمل، تفکر و خودشناسی، از لحاظ تربیت ‌اخلاقی کاربرد مؤثری دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Imam Khomeini’s Ethical-Educational Approach towards Self-Purification

نویسندگان [English]

  • hasanali bakhteyarnasrabadi
  • reza salehi
  • farideh gharhbi mamasany
  • maryam vahedi
چکیده [English]

In modern times, moral anomalies and corruptions have reached their peak and everyday different moral vices occur throughout the world in a way that soon the foundations of human civilization might become frail and shaky and the structure of moral and humanitarian culture may be totally ruined, due to such high rate of immorality. Thus, to fight against such phenomenon, it is essential to consider the notion of self-purification and training of pious men an important solution.
Based on this, the present article seeks to present some patterns for moral education using Imam Khomeini’s opinions regarding self-purification. The study, which is a quantitative one with descriptive-analytic approach initially extracts Imam Khomeini’s views about self-purification and moral education from his works and then analyzes them on a logical base. Based on the findings of this study, Imam Khomeini believes that the faith which stems from the trust in God and piety if accompanied by awareness and insight, social responsibility, contemplation and Self-knowledge can have great influence on the process of moral education.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Refinement
  • purity
  • Contemplation
  • Optimal insight