بررسی رابطۀ بین سبک زندگی و نگرش دینی با میزان گرایش به سمت مدگرایی دانشجویان

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطۀ سبک زندگی و نگرش دینی با میزان گرایش به سمت مدگرایی دانشجویان کارشناسی دانشگاه پیام نور است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه تحقیق شامل همۀ دانشجویان سال دوم، سوم و چهارم کارشناسی دانشگاه پیام نور خرم‍آباد به تعداد 4500 نفر و نمونه‌ای به حجم 354 نفر است که با روش نمونه‍گیری طبقه‍ای متناسب، از جامعۀ فوق انتخاب شده است. برای گردآوری داده‍ها از پرسشنامه‌های محقق‌ساختۀ سبک زندگی، مدگرایی و نگرش دینی استفاده شد. در این تحقیق از آزمون همبستگی پیرسون، تجزیه و تحلیل واریانس و رگرسیون گام‌به‌گام استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد بین نگرش دینی و سبک زندگی دانشجویان رابطۀ همبستگی قوی و مثبتی وجود دارد، به‌طوری‌که سطوح بالای نگرش دینی دانشجویان با سطوح بالای سبک زندگی و سطوح پایین نگرش دینی با سطوح پایین سبک زندگی همراه است. همچنین بین نگرش دینی و سبک زندگی با مدگرایی دانشجویان رابطۀ همبستگی قوی و منفی وجود دارد، به‌طوری‌که سطوح بالای نگرش دینی و سبک زندگی دانشجویان با سطوح پایین مدگرایی و سطوح پایین نگرش دینی و سبک زندگی دانشجویان با سطوح بالای مدگرایی آنان همراه است. همچنین مدگرایی دانشجویان سال چهارم نسبت به سال دوم و سوم کمتر ‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the relationship between lifestyle and religious attitude and tendency extent towards fashion among university students

چکیده [English]

The main objective of this study is to investigate the relationship between lifestyle and religious attitude and the tendency extent towards fashion among the undergraduates of PNU. The research method is descriptive and correlational. The research statistical population includes the entire sophomore, junior and senior students of PNU, Khorramabad branch covering around 4500 students.  A group of 354 was chosen using the Stratified Sampling method to cover the mentioned population in a proportional way. To collect the data, the questionnaire made by researcher on lifestyle, fashion, and religious attitude was used. 

In this study, the Pearson correlation test, analysis of variance and stepwise regression were used. The results indicate that, there is a positive and strong correlation between religious attitudes and lifestyle of students in a way that students' high level of religious attitude is correlated with high level of their lifestyle; and the low level of religious attitude is associated with low level lifestyle. It is also obtained that, there is a strong and negative correlation between religious attitudes and lifestyle and students' tendency to the fashion, so that students' high level of religious attitude and lifestyle is correlated with low level of fashion trend; while their low level of religious attitude and lifestyle is related to their high tendency towards fashion. In addition, it is proved that the tendency of the senior students towards fashion is more than the sophomores’ and the juniors’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • lifestyle
  • Religious attitude
  • Tendency towards Fashion