واکاوی آموزه‌های اهل‌بیت در‌زمینة راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان

نویسندگان

دانشگاه قم

چکیده

تربیت اخلاقی فرایند زمینه‍سازی و به‌کار‍گیری شیوه‍هایی برای شکوفایی و ایجاد فضائل یا اصلاح و از‌بین‌بردن رذائل در تمام ‌زمینه‌ها (ملکات نفسانی، رفتار و آداب اخلاقی) است. هدف پژوهش حاضر واکاوی آموزه‌های اهل‌بیت:در‌زمینه راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان است. روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی بوده و برای گرد‌آوری داده‌ها، متون حدیثی مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری از منابع گردآوری و با شیوه کیفی تحلیل شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اساسی‍ترین مسئله در سعادت و پیشرفت انسان، فراگیری راهکارهای تربیت اخلاقی است که مبتنی‌بر اصول تربیت اخلاقی و هماهنگ با اهداف عالی آفرینش باشد. این راهکارها را می‌توان در چهار دسته زمینه‍ای، معرفتی، انگیزشی و هدایتی تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

واکاوی آموزه‌های اهل‌بیت در‌زمینة راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان

نویسندگان [English]

  • ali naghi faghihi
  • Hassan Najafi
  • Reza Jafari Harandi
چکیده [English]

تربیت اخلاقی فرایند زمینه‍سازی و به‌کار‍گیری شیوه‍هایی برای شکوفایی و ایجاد فضائل یا اصلاح و از‌بین‌بردن رذائل در تمام ‌زمینه‌ها (ملکات نفسانی، رفتار و آداب اخلاقی) است. هدف پژوهش حاضر واکاوی آموزه‌های اهل‌بیت:در‌زمینه راهکارهای تربیت اخلاقی فرزندان است. روش پژوهش توصیفی‌تحلیلی بوده و برای گرد‌آوری داده‌ها، متون حدیثی مرتبط با موضوع پژوهش با استفاده از فرم‌های فیش‌برداری از منابع گردآوری و با شیوه کیفی تحلیل شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که اساسی‍ترین مسئله در سعادت و پیشرفت انسان، فراگیری راهکارهای تربیت اخلاقی است که مبتنی‌بر اصول تربیت اخلاقی و هماهنگ با اهداف عالی آفرینش باشد. این راهکارها را می‌توان در چهار دسته زمینه‍ای، معرفتی، انگیزشی و هدایتی تبیین کرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • آموزه های اهل بیت (ع)
  • تربیت اخلاقی
  • راهکارها
  • فنون تربیتی