بررسی اهداف، اصول و روش‌های تربیت اخلاقی از منظر امام‌حسین

نویسنده

چکیده

در پژوهش حاضر با روش تحلیل اَسنادی، اهداف، اصول و روش‍‌های تربیت اخلاقی از دیدگاه امام‌حسین7بررسی شده است. جامعه آماری، همۀ منابع دست‌اوّل (آثار مربوط و منتسب به حضرت سیدالشهداء7) و منابع دست‌دوم یعنی منابع غنی اسلامی ‌و احادیث و روایات و اقوال منقول از آن حضرت است که در کتاب‍‌ها، پایان‍نامه‍‌ها، نشریات و پژوهش‍‌های مرتبط با موضوع موجود بوده است. نمونه‍گیری به شیوه هدفمند انجام شده و استفاده از منابع یادشده نیز برهمین‌اساس بوده است. همچنین ابزار پژوهش فیش‍برداری بوده و یافته‍‌های حاصل از پژوهش تحلیل شده‌اند که عمده‍ترین نتایج این تحلیل عبارت‌اند از:
1. اهداف تربیت اخلاقی از منظر امام‌حسین7شامل سه هدف: رضای الهی، احیای حقیقت وجودی انسان و احیای معاد و روز حساب است؛
2. اصول تربیت اخلاقی از منظر امام‌حسین7شامل هشت اصل:           مروّت، زهد، محبت، اخلاص و خدامحوری، حرّیت، کرامت، عزت و تحذیر و ترغیب است؛
3. روش‍‌های تربیت اخلاقی از منظر امام‌حسین7شامل بیست و سه روش است که براساس اهداف و اصول به‍دست‍آمده، به‌‌تفکیک، استخراج و ارائه شده است؛

کلیدواژه‌ها