مقایسۀ هوش معنوی دانش‌آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار مقطع متوسطه

نویسندگان

1 کارشناسی‌ارشد دانشگاه آزاد کرج

2 استادیار دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف مقایسهٔ هوش معنوی میان دانش‌آموزان ورزشکار نخبه و عادی با غیرورزشکار پسر سطح متوسطه در استان قزوین صورت گرفت. روش مطالعه در این پژوهش از نوع مطالعات علّیِ پس از وقوع است. جامعهٔ آماری نیز تمامی دانش‌آموزان پسر سطح متوسطه در استان قزوین هستند. بدین منظور، 90 نفر، 30 ورزشکار نخبه و 30 ورزشکار عادی و 30 غیرورزشکار، از 1645 دانش‌آموز پایهٔ اول و دوم و سوم انتخاب شدند که همگی در سال تحصیلی 1393تا 1394 مشغول به‌تحصیل بودند. ورزشکاران عادی و غیرورزشکار به‌روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و ورزشکاران نخبه ازطریق نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. همچنین، برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامهٔ استاندارد هوش معنوی استفاده شد. نتایج این پژوهش با استفاده از روش‌های آمار توصیفی و روش‌های آماری تحلیل واریانس یک‌راهه و آزمون کروسکال والیس گروه‌های مستقل به‌دست آمد. نتایج نشان داد که بین هوش معنوی دانش‌آموزان ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی و غیرورزشکار مقطع متوسطه تفاوت معناداری وجود دارد (05/0≥p). همچنین، تفاوت معناداری بین خرده‌مقیاس‌های هوش معنوی مشتمل بر درک و ارتباط با سرچشمهٔ هستی و زندگی معنوی با اتکا به هستهٔ درونی در سه گروه دانش‌آموزان غیرورزشکار و ورزشکار نخبه و ورزشکار عادی وجود داشت (05/0≥p). درمجموع، این پژوهش نشان داد، هوش معنوی و مؤلفه‌های آن در دانش‌آموزان ورزشکار نخبه از ورزشکاران عادی و دانش‌آموزان غیرورزشکار بهتر است که این نتیجه تأییدی بر تأثیر فعالیت بدنی و قهرمانی بر هوش معنوی است.

کلیدواژه‌ها


1.Gharamaleki, et.al (2014). The relationship between spiritual intellegience with religious style in Tabriz university students. 1st national cognitive science in education. [Persian]. ##
2.King, D.B. (2008). Personal meaning production as a component of spiritual intelligence. Proceeding of the 5th Biennial International Conference on Personal Meaning. July 24-27, Toronto, Ontario, Canada. ##
3.Mark Howard Anshel. (1997). Sport Psychology: From Theory to Practice, Gorsuch Scarisbrick, Publishers, Sports - 432 pages. ##
4.Zohar, D, and Marshall, I. (2000). SQ connecting with our spiritual intelligence" New York, Bloomsbury. ##
5.Watson, NJ; Nesti, M. (2005). The role of spirituality in sport psychology consulting: An analysis and Integrative Reveiew of Literature, Journal of Applied Sport Psychology, 17. Pp 228-239. ##
6.Nasel, D. (2004). Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional, Christianity and new age/individualistic spirituality, Unpublished Doctoral Dissertation, University of South Australia. ##
7.King, D.B, De Cicco, TL. (2009). A viable model and self-report measure of spiritual, Trent University, Peterborough, Canada.Int J Transpers Stud. 28: 68-85. ##
7.Azimi Leyla, Reza Nikbakhsh, Batool Moshref Javadi.(2014) . The Relationship between Spirituality with Personality Traits on Elite Disable Athletes and Non-Athletes Disables. International Journal of Basic Sciences & Applied Research. Vol., 3 (8), 565-568. ##
9.Behroozi, H, et.al. (1392). The relationship between spiritual intellegience and aggression in adolescent boy football players. Sport psychology studies journal, 6 (81-94). [Persian]. ##
10.Dodo, E.O. Lyoka, P.A - Chetty, I.G, Goon, D. (2015).T An exploration of the perceptions of spiritual rituals among elite players and coaches associated with religiosity or psychological variables : sport psychology. African Journal for Physical Health Education, Recreation and Dance Vol 21,103-127. ##
11.Abdollahzadeh, et.al. (1387). spiritual intelligence (concepts, messures, and application). 1st edition, psychometry publication. [Persian[##
12.Amram, Y., & Dryer, C. (2008). The Integrated Spiritual Intelligence Scale (ISIS): Development and preliminary validation. Paper presented at the 116th Annual (August 2008) Conference of the American Psychological Association,  Boston, MA. ##
13.Denson, Thomas F.; C. Nathan DeWall, Eli J. Finkel. (2012). Self-Control and Aggression.Current Directions in Psychological Science .21(1). 20 –25##
14.Mashhoori, M. (1380). considering the personality traits of athlete and non athlete students of Tehran university. MS thesis, p 7-15. ##
15.Amram, Joesph, Yosi (2005), Intelligence beyond IQ: The contribution of Emotional and spiritual intelligence to effective business leadership. ##