رابطۀ فضیلت‌های اخلاقی و وضعیت آموزشی در دانش‌آموزان پایۀ نهم متوسطه

نویسنده

دانشجوی دکترای روان‌شناسی تربیتی دانشگاه بوعلی سینای همدان، مشاور آموزش‌وپرورش شهرستان خرم‌آباد و مدرس دانشگاه

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطهٔ فضیلت‌های اخلاقی و وضعیت آموزشی دانش‌آموزان در مقطع متوسطهٔ اول، پایهٔ نهم، در شهرستان خرم‌آباد انجام شده است. جامعهٔ آماری این پژوهش شامل تمامی دانش‌آموزان مقطع متوسطهٔ اول در شهرستان خرم‌آباد بودند که از میان آن‌ها براساس جدول مورگان 350 نفر، 175پسر و 175دختر، براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌های رشد اخلاقی معنوی‌پور (2012) و رفتار اخلاقی سوانسون و هیل (1993) را تکمیل کردند. وضعیت آموزشی دانش‌آموزان هم براساس معدل نیم‌سال آموزشی آن‌ها سنجیده شد.                   سپس با استفاده از تحلیل آماری همبستگی رگرسیون، یافته‌ها نشان                   داد که بین فضیلت‌های اخلاقی و وضعیت آموزشی دانش‌آموزان، همبستگی مثبت وجود دارد؛ اما بین رشد اخلاقی و وضعیت آموزشی، همبستگی                 معنادار وجود ندارد. همچنین، وضعیت آموزشی، پیش‌بین خوبی برای رفتار اخلاقی دانش‌آموزان نبوده است. بنابراین، لازم است که به آموزش فضیلت‌های اخلاقی و رشد آن‌ها در نوجوانان توجه کرد تا پیامدهای آن در زمینهٔ پیشرفت آموزشی نمایان شود. نباید صرفاً به عامل تحصیل در رشد اخلاقی متکی بود؛ بلکه باید عوامل تأثیرگذار دیگر بر رشد اخلاقی را هم در کنار وضعیت آموزشی مطالعه کرد.

کلیدواژه‌ها


. اسکافی، خدیجه، 1391، رابطۀ رشد اخلاقی و منابع اقتدار اخلاقی با نگرش نسبت به رابطه با جنس مخالف و وضعیت تحصیلی در دختران نوجوان شهر مشهد، پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد، دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی مشهد. ##
2. ابراهیمی، شهین، 1387، بررسی و مقایسۀ رشد اخلاقی بین دانش‌آموزان دختر سرآمد و عادی مقاطع سنی 15 تا 18‌سالۀ مدارس شهرستان               کرمان، پایان‌نامۀ کارشناسی، دانشکدۀ علوم‌تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه       شهید بهشتی. ##
3. شعبانی، زهرا، 1391، «فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام‌شده               طی سال‌های 1365 تا 1388»، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، ش27، ص42 تا 81 . ##
4. طالب‌زادۀ ثانی، 1388، هادی و پروین کدیور، «بررسی رابطۀ                        دانش فراشناخت اخلاقی با استدلال و رفتار اخلاقی» فصلنامۀ                   تعلیم‌و‌تربیت، ش93. ##
5. غیاثی‌زاده، مهدی، 1391، «رابطۀ سلامت روان و عملکرد تحصیلی با رشد قضاوت اخلاقی دانش‌آموزان دختر» فصلنامۀ زن و فرهنگ، س3، ش10، ص111 تا 125. ##
6. معنوی‌پور، داود، 1391، «ساخت مقیاس سنجش رشد                      اخلاقی برای دانش‌آموزان» فصلنامۀ اندیشه‌های تازه در علوم‌تربیتی،                س7، ش4، پیاپی 28. ##
7.Greene, J.D.(2015). The rise of moral cognition. Cognition 135, 39 – 42 . ##
8.Santrock, J.W.(2014). Adolescence, Fifteenth Edition. Published by McGraw-Hill Education, 2 Penn Plaza, New York, NY 10121. ##
9.Swanson, L. H & Hill, G. (1993). Metacognitive aspects of moral reasoning and behavior. Adolescence, 28, 711-725. ##
10.Manavipour.D.(2012). Moral Developmental Scale in Iranian Culture. Journal of Psychology in Africa, 22(2), 289- 294. ##
11.Moshman,D.(2005). Adolescent psychological development. Rationality, Morality and Identity. (Second Edition). Mahwah, New Jersey. London.