رابطۀ دین‌داری با سلامت روان دانش‌آموزان دختر در مقطع متوسطۀ دوم شهرستان سقز

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی

چکیده

این پژوهش پژوهشی بنیادی است که هدف آن شناخت رابطهٔ بین دین‌داری و سلامت روان در شهرستان سقز است. باتوجه‌به اینکه جامعهٔ ما جامعه‌ای دینی است و شناخت دین‌داری و رابطهٔ آن با جنبه‌های گوناگون زندگی، از جمله سلامت روان ازلحاظ آسیب‌شناسی اهمیت دارد، این تحقیق می‌تواند در کمک به جوانان مؤثر باشد. ابزارهای استفاده‌شده در این پژوهش عبارت‌اند از: پرسش‌نامهٔ دین‌داری و پرسش‌نامهٔ سلامت روان. در این پژوهش داده‌های به‌دست‌آمده به‌وسیلهٔ روش‌های آمار توصیفی، ضریب همبستگی و ... تجزیه و تحلیل شد. روش‌های آماری نشان دادند که بین متغیرهای پیش‌بینی و ملاک استفاده‌شده رابطه وجود دارد. همچنین، نتایج نشان دادند که رابطه‌های معناداری بین دین‌داری و اختلال‌های روانی وجود دارد. علاوه‌براین، نتایج تحلیل نشان دادند که بُعد اعتقادی و آیینی دین‌داری، بیشترین نقش را در تعیین اختلال‌های روانی دارند.

کلیدواژه‌ها


1. آتش‌افروز، عسکر، 1386، مقایسهٔ سلامت عمومی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی معلمان مدارس استثنایی و عادی مقطع ابتدایی خوزستان، پایان‌نامهٔ کارشناسی‌ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه شهید چمران اهواز.
2. آرین، خدیجه، 1378، بررسی رابطهٔ دین‌داری و روان‌درستی ایرانیان مقیم کانادا، پایان‌نامهٔ چاپ‌نشدهٔ دورهٔ دکتری، دانشگاه علامه‌طباطبایی.##
3. جلیلوند، محمدامین، 1380، «بررسی رابطهٔ روان و پایبندی به تقیدات مذهبی در دانشجویان پزشکی»، همایش نقش دین و بهداشت روانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. ##
4. حسینی، سیدرضا، 1381، بررسی رابطهٔ بین نگرش مذهبی و سلامت روان در دانشجویان پسر کوی دانشگاه تهران، پایان‌نامهٔ کارشناسی‌ارشد، دانشکدهٔ روان‌شناسی و علوم‌تربیتی، دانشگاه علامه‌طباطبایی. ##
5. خدا رحیمی، سیامک، 1374، مفهوم سلامت روان‌شناختی، چ1، مشهد: انتشارات جاودان‌فرد. ##
6. خدایاری‌فرد، محمد، 1386، گزارش نهایی طرح پژوهش تهیهٔ مقیاس اندازه‌گیری اعتقادات دینی و نگرش‌های مذهبی، دانشگاه شریف. ##
7. خسروپور، فرشید و غلامرضا سادوئی،1380، «بررسی تأثیر ارزش‌های مذهبی در طول مدت درمان بیماران مبتلا به افسردگی اساسی»، همایش نقش دین و بهداشت روانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. ##
8. دادستان، پریرخ، 1387، روانشناسی جنایی، چ3، تهران: سمت. ##
9. زارع، مهدی و دیگران، 1386، «رابطهٔ جهت‌گیری دینی (درونی و برونی) و سرسختی با سلامت روان دانشجویان»، چکیدهٔ مقالات دومین همایش سراسری نقش دین در بهداشت روان. ##
10. سردار پورگودرزی، شاهرخ و همکاران، 1380، «بررسی تأثیر روزه‌داری در ماه مبارک رمضان بر ارزیابی فرد از سلامت جسمانی‌روانی خود»، همایش نقش دین و بهداشت روانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. ##
11. سهرابی، نادره و سیامک سامانی،1380، «بررسی میزان تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان»، نقش دین و بهداشت روانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. ##
12. قهرمانی، محمد و همکاران، 1380، «بررسی تأثیر روزه‌داری بر            وضعیت سلامت روانی»، همایش نقش دین و بهداشت روانی، دانشگاه علوم‌پزشکی تهران. ##
13.kezdya، A & et al (2010) Religious doubts and mental health in adolescence and young adulthood: The association with religious attitudes. Journal of Adolescence، v 34، p. 39-47. ##
14.Koening HG. Religion (2004) spirituality, and medicine: research Finding and implications for clinical practice .south medy ; 194-200. ##
15.Larson DB, Sherrill KA, Lyons Js, craigie FC Jr(1992) Thelma SB, Green world MA, et al. Associations between dimensions of religious commitment and mental health reported in the American. journal of psychiatry and archives of general psychiatry. AMJ psychiatry ; 149-157. ##
16. Levin J, chatters LM(2009) Religion, health and medicine in African  Americans: placation for physicians. JNNTAL MED Assoc7(2): 37-49.